Tillväxt Landskrona AB driver ett antal samarbeten som på olika tidshorisonter syftar till att bidra till att fler väljer vägar som leder till arbete och som samtidigt tillgodoser arbetsgivarnas kompetensförsörjningsbehov.


KOMPETENS GER TILLVÄXT
Tillväxt Landskrona AB har drivit projekt inom Europeiska Socialfonden  för att möjliggöra för 22 arbetsgivare med totalt  över 800 anställda i Landskrona att stärka medarbetarnas kompetens och därmed företagens konkurrenskraft.

Projektet var utformat i två delar. I den första delen kartläggs medarbetarnas kompetensutvecklingsbehov. Kartläggningen ska bidra till att synliggöra utvecklingspotential hos både den enskilde och för företaget. I den andra delen erbjuds företagens medarbetare att delta i utbildningar och fortbildningar som matchar de utbildningsbehov som framkommit i kartläggningen.

Genom detta arbete stärks den enskilde på arbetsmarknaden genom ökad kompetens och motivation, företagen stärks i då medarbetarnas kompetens stärks. Vi ser också att företagen kan ge kraft och inspiration till varandra i de fall gemensamma utbildningar kommer att bedrivas. Arbetsgivarna har alla en gemensam drivkraft i att vilja utvecklas vilket möjliggörs genom detta arbete.


KNUT står för Kunskap Näringsliv Utbildning Tillsammans och här arbetar vi med skolelever från förskoleklass till högstadiet med syfte att väcka intressen för en rad olika branscher och yrken under skolåren, men också inspirera till studier genom att visa hur man omsätter sina kunskaper från skolan i praktiken i arbetslivet. Vi matchar en arbetsgivare med en årskurs på en specifik skola. Varje år kommer den årskursens alla elever på besök hos arbetsgivaren för att uppleva arbetsplatsen. Lärarna hämtar in en uppgift eller ett tema från arbetsgivaren som eleverna arbetar med integrerat i den ordinarie undervisningen under året. 
Läs mer om KNUT här >>YRKESMÄSSA arrangerar vi för högstadie- och gymnasieungdomarna i Landskrona. Ungefär 50 arbetsgivare ställer ut och representerar ett 100-tal olika yrken. 2000 elever besöker montrarna, provar på något interaktivt moment, kan ställa frågor om branschen och yrkena.

Det som brukar överraska eleverna mest är vilken bredd av yrken som finns, men också hur trevliga de vuxna är och att de faktiskt känner att de kommer vara behövda på den framtida arbetsmarknaden.


FÖRETAGSSAFARI för kommunens och de fristående skolornas studie- och yrkesvägledare arrangerar vi en gång per termin. Vi besöker gemensamt ett antal arbetsgivare under en halvdag, och blir uppdaterade på framtida rekryteringsbehov, kompetenskrav och utbildningsvägar. Dessutom knyter vi goda kontakter med de lokala arbetsgivarna.SOMMARJOBBSMÄSSA arrangeras tillsammans med Landskrona stad i februari månad varje år. Här ställer ett 30-tal arbetsgivare ut som har behov av säsongspersonal. Varje år brukar ca 500 ungdomar besöka mässan och söka något av de ungefär 1600 jobben som är utlysta.

Länk till sommarjobbsmässans hemsida >>


SOMMARENTREPRENÖRER – UNG DRIVE ACADEMY är en spännande möjlighet för unga mellan 15-18 år och som vill testa sina vingar som entreprenörer. Under några veckor coachas de och får stöd i att formulera sin affärsplan, och får startbidrag för att kunna driva sin verksamhet under sommarlovet. Satsningen sker i samarbete med Landskrona stad med stöd av Region Skåne.

Läs mer här


ARBETSMARKNADSKUNSKAP i skolorna för att bidra till en nyfikenhet inför det som väntar efter gymnasiet tror vi spelar roll för att göra kloka studieval.  Tillväxt Landskrona AB har tagit initiativ till inspirationsföreläsningar för elever i ÅK 8 och gymnasiet.

Läs mer här


JOBBTIPS – DUA JOBBSPÅR för vuxenstuderande som läser Industritekniskt utbildning ges med syfte att så många som möjligt av de studerande går från utbildning till arbete. Vi ger feedback på CV och ger konkreta tips om hur man kan gå tillväga för att söka arbete inom branschen.

Läs mer om DUA här


YRKESHÖGSKOLEACCELERATORN inom Familjen Helsingborg arbetar för att fler Yrkeshögskoleutbildningar skall starta i Nordvästra Skåne. Tillväxt Landskrona AB är representerade i styrgruppen för detta arbete.
Utöver dessa konkreta aktiviteter deltar vi i kommunens arbetsmarknadsarbete där vi i olika samarbeten representerar det kompetensförsörjningsbehov som arbetsgivarna har, och svarar för att arbetsgivarperspektivet finns med i detta arbete.

Läs mer här